Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                    

REALIZACJA I EFEKT UDZIAŁU W PROJEKTACH

 

"Ciekawiej, szybciej, pewniej,..." - POKL 9.1.2

 

"Świetlica zajęciowa szansą na rozwój edukacji" - POKL 9.5

 

"Szkoły na plus 2" - POKL 9.1.2 systemowy

 

Zaczarowany świat

 

 

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach, położona jest przy ulicy Szkolnej 6. Posiada 7 sal lekcyjnych wyposażonych w komputery nauczycielskie
z dostępem do drukarki i Internetu, pracownię informatyczną wyposażoną w 17 komputerów
z dostępem do Internetu, multimedialną salę projekcyjną, świetlicę ze stołówką i zapleczem kuchennym, multimedialną bibliotekę z czytelnią wyposażoną w 4 komputery z dostępem do Internetu, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, sekretariat, zastępczą salę gimnastyczną, 4 boiska sportowe.

W Szkole Podstawowej w Bąkowicach zatrudnionych jest obecnie 11 nauczycieli. Wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do zajmowanego stanowiska oraz po kilka ukończonych kierunków do nauczania różnych przedmiotów.

W roku szkolnym 2010/2011 szkoła brała udział w różnego rodzaju projektach zarówno finansowanych przez różne instytucje jak i społecznych.

 

 

     Nowe technologie na usługach edukacji

     Akademia Równych szans - POKL 9.1.2

      

W roku szkolnym 2009/2010 szkoła brała udział w różnego rodzaju projektach zarówno finansowanych przez różne instytucje jak i społecznych.

NAZWA: BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW

KOSZT: 17 460 zł

ILOŚĆ UCZNIÓW: 38/82 uczniów

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • multimedialna tablica interaktywna;

 • projektor do krótkiej projekcji.

EFEKT EDUKACYJNY:

Projekt „Bo słońce świeci każdemu” umożliwił uczniom klas I - VI udział w pozalekcyjnych zajęciach dostosowanych do ich wieku i możliwości intelektualnych. Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w zajęciach kółka informatycznego oraz zajęciach wspomagających dla uczniów mających trudności w nauce, a także w zajęciach z języka niemieckiego i z języka angielskiego. Uczniowie klas starszych uczestniczyli w zajęciach wspomagających dla uczniów mających trudności w opanowaniu ortografii, zajęciach wspomagających dla uczniów mających trudności w nauce matematyki, zajęciach kółka przyrodniczego, zajęciach terapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w nauce, zajęciach kółka matematyczno – informatycznego z podstawami przedsiębiorczości. Poprzez realizację całości projektu przyczyniliśmy się do nabywania, rozwijania i poszerzenia wiedzy i umiejętności uczniów, rozwijania ich zainteresowań, poszerzenia horyzontów myślowych, udzielenia wsparcia psychologiczno – pedagogicznego mającego wpływ na rozwój ucznia, wspierania rozwoju młodego człowieka i co za tym idzie podniesienia poczucia własnej wartości oraz umożliwienia uczniom kontaktu z nowoczesną techniką przekazu informacji, pozwalającą im uporać się z trudami codzienności. Pomogliśmy także uczniom w pokonywaniu ich trudności w nauce.

 

NAZWA: NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH W EDUKACJI

KOSZT: 40 875 zł

ILOŚĆ UCZNIÓW: 82/82 uczniów

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • projektor multimedialny;

 • skaner;

 • dalmierz;

 • GPS;

 • zestaw krótkofalówek;

 • aparat cyfrowy;

 • panel sterujący do laptopa;

 • dyktafony;

 • zestaw materiałów biurowych.

EFEKT EDUKACYJNY:

Projekt realizowany był przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu. Projekt opierał się na doświadczeniach Ośrodka we wprowadzaniu do szkół innowacyjnych, atrakcyjnych i skutecznych form nauczania. Działania w szkole koncentrowały się na rozwijaniu u uczniów podstawowych umiejętności oraz kompetencji. Szkoła otrzymała również wsparcie merytoryczne i techniczne pozwalające rozszerzyć ofertę edukacyjną. Na zajęciach uczniowie zaznajamiali się z otrzymanym sprzętem i próbowali wykorzystać go w praktyce. Prowadzone zajęcia dotyczyły miejsc, które są dobrze uczniom znane – moja szkoła, moja parafia, moja gmina i moja okolica. Projekt promował ideę nauczania problemowego, w którym wykorzystywane są nowoczesne technologie pozyskiwania i przetwarzania informacji takie jak komputer, skaner, aparat cyfrowy, projektor multimedialny, krótkofalówki, dalmierz, GPS oraz dyktafon. Dzięki takim urządzeniom zajęcia są atrakcyjne dla uczniów i pobudzają ich do własnych analiz, ćwiczenia spostrzegawczości, dedukcji, rozwijania wyobraźni, konstruktywnego myślenia oraz współdziałania.  

 

 

NAZWA: SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

KOSZT: projekt społeczny

ILOŚĆ UCZNIÓW: 81/82 uczniów

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć.

EFEKT EDUKACYJNY:

Organizowane warsztaty, dostosowane do różnych grup wiekowych, pozwoliły na zniwelowane problemy przemocy i agresji w szkole.

 

NAZWA: MŁODY MENAGER ŚRODOWISKA

KOSZT: projekt społeczny

ILOŚĆ UCZNIÓW: 42/42 uczniów klas IV - VI

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • materiały edukacyjne dla ucznia;

 • pomoce dydaktyczne dla nauczyciela.

EFEKT EDUKACYJNY:

Program współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie. Uczestnictwo w projekcie polegało na wpisywaniu, a nie zbieraniu rzeczywistych odpadów. Uczniowie poprzez Internet wpisywali odpady, określając ich parametry oraz sposoby ich ograniczania. Uczestnicząc w I Etapie MMŚ przyczyniliśmy się do podniesienia osobistej odpowiedzialności obywateli za działania w obszarze ochrony środowiska poprzez promowanie wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz nauczycieli i pozostałej społeczności szkolnej dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki odpadami (monitorowanie, ewidencjonowanie i zagospodarowywanie) z wykorzystaniem aktywnych technologii internetowych. Za zajęcia II miejsca na etapie ogólnopolskim uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w czterodniowej wycieczce w Góry Świętokrzyskie.

 

NAZWA: SESJE Z PLUSEM

KOSZT: projekt społeczny

ILOŚĆ UCZNIÓW: 42/42 uczniów klas IV - VI

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • monitorowanie efektywności programów nauczania i porównywanie wyników naszych uczniów z wynikami ogólnopolskimi;

 • materiały edukacyjne dla uczniów;

 • materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

EFEKT EDUKACYJNY:

Przy pomocy platformy internetowej uczniowie rozwiązują w danym czasie testy kompetencji. Podejmowane zadania to: udział w ogólnopolskich testach sprawdzających kompetencje uczniów klas IV – VI z języka polskiego i matematyki, udział w 6 sesjach w ciągu roku szkolnego, analiza stopnia realizacji podstawy programowej z w/w przedmiotów na podstawie zestawienia wyników uczniów szkół podstawowych.

 

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2009/2010

Wszystkie zrealizowane projekty i programy w mniejszym lub większym stopniu przyczyniły się do podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów, co w sposób bardzo widoczny przekłada się na wyniki osiągane przez szóstoklasistów na sprawdzianie w ostatnim roku nauki, plasując naszą szkołę na poziomie wyżej średnim w odniesieniu do wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Ponadto, poza wyrównaniem szans dzieci mających trudności w nauce, szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych pozwolił na rozwinięcie zdolności uczniów, nowych zainteresowań i kształtowanie talentów.

       W roku szkolnym 2008/2009 szkoła brała udział w różnego rodzaju projektach zarówno finansowanych przez różne instytucje jak i społecznych.

NAZWA: POŻYTECZNE FERIE 2009

KOSZT: 2 000 zł

ILOŚĆ UCZNIÓW: 81/82 uczniów

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • materiały biurowe;

 • sprzęt sportowy.

EFEKT EDUKACYJNY:

Projekt „Zacznij od dziś” umożliwił uczniom klas V i VI doskonalenie czytania ze zrozumieniem, poprawnego pisania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce poprzez udział w zajęciach edukacyjnych, a także ułatwienie dostępu i nauka korzystania z różnych źródeł informacji. Nabyte wiadomości i umiejętności przyczyniły się do osiągnięcia przez uczniów na sprawdzianie po szóstej klasie wyniku powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej. Zajęcia edukacyjne obejmowały 40 godzin i prowadzone były z: języka polskiego, matematyki, informatyki, języka niemieckiego, języka angielskiego. Ponadto odbyły się również zajęcia sportowe, plastyczne, gry i zabawy dla najmłodszych oraz dwa wyjazdy na basen.

 

NAZWA: WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY W 2008

KOSZT: 40 875 zł

ILOŚĆ UCZNIÓW: 82/82 uczniów

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • zestaw pomocy z matematyki dla klasy IV i V;

 • zestaw ćwiczeń z języka polskiego;

 • zestaw pomocy do zajęć plastycznych i dekoratorskich;

 • edukacyjne programy komputerowe;

 • laptop;

 • projektor multimedialny;

 • ekran multimedialny;

 • sprzęt audio;

 • sprzęt sportowo – rehabilitacyjny;

 • zestaw materiałów biurowych.

EFEKT EDUKACYJNY:

Zajęcia, jakie realizowano w ramach projektu to: kółko informatyczne dla klas I – III, kółko plastyczne dla klas I – III, kółko dekoratorskie dla klas IV – VI, zajęcia wspomagające dla uczniów mających trudności w opanowaniu ortografii dla klas IV – VI, zajęcia wspomagające dla uczniów mających trudności w nauce matematyki dla klas IV – VI, zajęcia wspomagające dla uczniów klasy I – III mających trudności w nauce, kółko techniczne dla klas IV – VI, zajęcia z języka niemieckiego dla klasy I, zajęcia z języka angielskiego dla klasy I, kółko przyrodnicze dla klas IV – VI, warsztaty udzielania pierwszej pomocy dla klas I – IV, kółko sportowe dla klas IV – VI, zajęcia przygotowujące dzieci do nauki szkolnej dla oddziału 0, zajęcia regionalne dla oddziału 0, zajęcia ruchowe dla oddziału 0, zajęcia terapeutyczne dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi i trudnościami w nauce dla klas IV – VI, zajęcia ruchowe z dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie w stopniu głębokim, kółko matematyczno – informatyczne z podstawami przedsiębiorczości dla klas IV – VI – razem 200 godzin dydaktycznych nakierowanych na wszechstronny rozwój ucznia – dla uczniów mających problemy z nauką, ale także dla dzieci zdolnych, pasjonatów określonej dziedziny wiedzy czy życia.

W czasie trwania projektu dzieci uczestniczyły w 4 wycieczkach kulturalno – turystyczno – krajoznawczych. Odwiedziły wiele ciekawych i niezwykłych miejsc – teatr, filharmonia, opera, poznały interesujących ludzi i wykonywane przez nich zawody.

 

NAZWA: ROZWÓJ EDUKACJI NA TERENACH WIEJSKICH

KOSZT:18 540,75 zł

ILOŚĆ UCZNIÓW: 43/43 uczniów klas IV - VI

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • wydanie gry edukacyjnej „Znam moją Gminę – wędrówka po Gminie Świerczów” promującej nasz region;

 • materiały biurowe.

EFEKT EDUKACYJNY:

Przeprowadzono 60 godzin zajęć pozalekcyjnych: klub historyczno – regionalny, klub informatyczny, klub fotograficzny. Na zajęciach dominowały metody aktywizujące. Uczniowie posługiwali się mapami, materiałami wyszukanymi w Internecie, encyklopediami
i książkami. Do opracowania ciekawych pytań posłużyły także przeprowadzone przez uczniów wywiady.

Praca dzieci polegała na działaniu, doświadczaniu oraz gromadzeniu i segregowaniu informacji. Celem zajęć było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, zdobywanie wiedzy i umiejętności z pomocą nauczyciela i samodzielnie, rozwijanie ciekawości poznawczej, wdrażanie do całościowego postrzegania świata i wykorzystania nabytej wiedzy w życiu codziennym, organizowanie pracy własnej i współdziałania w grupie, rozwijanie umiejętności słuchania opinii innych i argumentowania własnych wypowiedzi w oparciu o wiedzę, obrony swojego zdania oraz doskonalenie poprawnego pisania.

Zajęcia prowadzone były na zasadzie korelacji, wspólnym wytworem wszystkich zajęć jest gra edukacyjna „Znam moją Gminę – wędrówki po Gminie Świerczów”.

   Zorganizowano i przeprowadzono dwa rajdy rowerowe, do Miejsca i do Biestrzykowic, miały one na celu lepsze poznanie najbliższej okolicy zebranie informacji i wykonanie zdjęć opracowywanej gry edukacyjnej.

   Zorganizowano i przeprowadzono wycieczkę do Opola, podczas której uczniowie zwiedzali Kamienicę Dworską i Wystawę ponadczasową w Muzeum Śląska Opolskiego, oglądali wystawę Word Press Foto oraz brali udział w warsztatach plastycznych w Galerii Sztuki Współczesnej.

   Po przeprowadzeniu wycieczek okazało się, że zaplanowane w budżecie środki przeznaczone na bilety wstępu, lekcje muzealne i autobus są wyższe niż w rzeczywistości, dlatego postanowiono wykorzystać pozostające środki na dodatkową wycieczkę na seans filmowy do kina we Wrocławiu dla uczniów najbardziej zaangażowanych w realizację projektu.

 

NAZWA: SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

KOSZT: projekt społeczny

ILOŚĆ UCZNIÓW: 81/82 uczniów

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć.

EFEKT EDUKACYJNY:

Organizowane warsztaty, dostosowane do różnych grup wiekowych, pozwoliły na zniwelowane problemy przemocy i agresji w szkole.

 

NAZWA: BEZPIECZNE DROGI

KOSZT: projekt społeczny

ILOŚĆ UCZNIÓW: 42/42 uczniów klas IV - VI

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • apteczki;

 • kamizelki odblaskowe;

 • plecaków;

 • materiały edukacyjne dla uczniów.

EFEKT EDUKACYJNY:

Podjęliśmy inicjatywę - „Bezpieczne dziecko na drodze” – akcję społeczną na rzecz pogłębienia wiedzy z zakresu wychowania komunikacyjnego umożliwiającego bezpieczne poruszanie się dzieci po drogach i zdobycie karty rowerowej, w ramach której przeprowadziliśmy warsztaty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto w wyniku przeprowadzonych zajęć uczniowie z powodzeniem zdali egzamin na kartę rowerową. Zajęliśmy 3 miejsce w turnieju powiatowym.

 

NAZWA: DBAJMY O ŚRODOWISKO TO TAKIE PROSTE

KOSZT: projekt społeczny

ILOŚĆ UCZNIÓW: 42/42 uczniów klas IV - VI

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • cyfrowy aparat fotograficzny.

EFEKT EDUKACYJNY:

Projekt „STOIMY PO ZIELONEJ STRONIE” zdobył II miejsce na etapie wojewódzkim, w ramach konkursu „Dbajmy o środowisko to takie proste”, miał na celu przede wszystkim zainicjowanie działań edukacyjnych związanych z ochroną środowiska, prowadzących do kształtowania świadomości i wrażliwości ekologicznej uczniów, rozbudzenie zainteresowania ekologią i działaniami z nią związanymi, poszerzenie wiadomości na temat własnego regionu i jego stanu. Zadania, które zrealizowaliśmy w ramach projektu to: akcja sadzenia lasu, wyszukiwanie dzikich wysypisk śmieci, konkurs plastyczny, konkurs recytatorski.

 

NAZWA: MŁODY MENAGER ŚRODOWISKA

KOSZT: projekt społeczny

ILOŚĆ UCZNIÓW: 42/42 uczniów klas IV - VI

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • materiały edukacyjne dla ucznia;

 • pomoce dydaktyczne dla nauczyciela.

EFEKT EDUKACYJNY:

Program współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie. Uczestnictwo w projekcie polegało na wpisywaniu, a nie zbieraniu rzeczywistych odpadów. Uczniowie poprzez Internet wpisywali odpady, określając ich parametry oraz sposoby ich ograniczania. Uczestnicząc w I Etapie MMŚ przyczyniliśmy się do podniesienia osobistej odpowiedzialności obywateli za działania w obszarze ochrony środowiska poprzez promowanie wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz nauczycieli i pozostałej społeczności szkolnej dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki odpadami (monitorowanie, ewidencjonowanie i zagospodarowywanie) z wykorzystaniem aktywnych technologii internetowych.

 

NAZWA: SESJE Z PLUSEM

KOSZT: projekt społeczny

ILOŚĆ UCZNIÓW: 42/42 uczniów klas IV - VI

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • monitorowanie efektywności programów nauczania i porównywanie wyników naszych uczniów z wynikami ogólnopolskimi;

 • materiały edukacyjne dla uczniów;

 • materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

EFEKT EDUKACYJNY:

Przy pomocy platformy internetowej uczniowie rozwiązują w danym czasie testy kompetencji. Podejmowane zadania to: udział w ogólnopolskich testach sprawdzających kompetencje uczniów klas IV – VI z języka polskiego i matematyki, udział w 6 sesjach w ciągu roku szkolnego, analiza stopnia realizacji podstawy programowej z w/w przedmiotów na podstawie zestawienia wyników uczniów szkół podstawowych.

 

NAZWA: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 9.1.2

KOSZT: 58 919, 59 zł

ILOŚĆ UCZNIÓW: 81/82 uczniów

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • programy komputerowe: „Dysleksja”, „Ortografia”, „Doskonalenie umiejętności czytania”;

 • mikroskopy;

 • dyktafon;

 • zestawy do nauki matematyki: zestaw do geometrii przestrzennej, zestaw tablic magnetycznych do nauki ułamków zwykłych, zestaw do nauki dzielenia;

 • zestaw materiałów biurowych;

 • drukarka.

EFEKT EDUKACYJNY:

W ramach realizacji projektu „Wiedza, którą otrzymam w latach szkolnych zaowocuje w przyszłości” uczniowie uczestniczyli w 1316 godzinach zajęć pozalekcyjnych. W ofercie dla każdego ucznia znalazły się: warsztaty psychologiczno – pedagogiczne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii oraz kluby zainteresowań: klub języka angielskiego, klub przyrodniczy, klub małego ekonomisty, klub matematyczny, klub informatyczny, klub języka niemieckiego.

 

PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2008/2009

Większość projektów i programów prowadzonych jest przez nauczycieli jako wolontariat.
W ciągu 10 miesięcy zrealizowaliśmy 1 projekt dla nauczycieli i 9 projektów dla uczniów.
W roku szkolnym 2008/2009 nasza placówka dzięki udziałowi w różnego rodzaju projektach zyskała 120 335,34 PLN na:

         zajęcia dydaktyczne dla uczniów – 80 581,37 PLN;

         wycieczki dla uczniów – 7 974,87 PLN;

         pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy – 7 435,53 PLN;

         sprzęt techno – dydaktyczny – 6 399,00 PLN;

         kursy doskonalące dla nauczycieli – 10 800,00 PLN;

         materiały biurowe – 3 952,78 PLN;

         druk opracowanych publikacji – 3 191,79 PLN.

Wszystkie zrealizowane projekty i programy w mniejszym lub większym stopniu przyczyniły się do podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów, co w sposób bardzo widoczny przekłada się na wyniki osiągane przez szóstoklasistów na sprawdzianie w ostatnim roku nauki, plasując naszą szkołę na poziomie wyżej średnim w odniesieniu do wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Ponadto, poza wyrównaniem szans dzieci mających trudności w nauce, szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych pozwolił na rozwinięcie zdolności uczniów, nowych zainteresowań i kształtowanie talentów.

            W latach 2007-2008 szkoła brała udział w różnego rodzaju projektach zarówno finansowanych przez różne instytucje jak i społecznych.

NAZWA: POŻYTECZNE FERIE 2007

KOSZT: 2000 zł

ILOŚĆ UCZNIÓW: 85/86 uczniów

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • wydanie publikacji „Osobliwości kulinarne Bąkowic”;

 • cyfrowy aparat fotograficzny.

EFEKT EDUKACYJNY:

Działania projektu nakierowane były na wszechstronny rozwój uczniów (pisanie, robienie zdjęć, obróbka materiału na komputerze, ale także zasady dobrego wychowania) – obejmowały 40 godzin – zajęcia informatyczno – dziennikarskie.

Korzyści to poznanie środowiska, integracja społeczności, promocja szkoły nie tylko w gminie, ale także w skali województwa.

 

NAZWA: SZKOŁA NA TAK

KOSZT: 65 000 zł

ILOŚĆ UCZNIÓW: 85/86 uczniów

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • publikacja przewodnika „Gmina Świerczów – miejsca, które warto zobaczyć”;

 • zestaw pomocy z matematyki dla klasy IV i V;

 • ćwiczenia do geometrii przestrzennej;

 • ćwiczenia z języka polskiego;

 • zestaw pomocy i materiałów do zajęć plastycznych;

 • kolorowa drukarka laserowa;

 • zestaw materiałów biurowych.

EFEKT EDUKACYJNY:

Zajęcia, jakie realizowano w ramach projektu to: zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, matematyki oraz w klasach I – III, zajęcia z języka niemieckiego, kółko informatyczne, kółko plastyczne, kółko przyrodnicze, kółko informatyczno – matematyczne, kółko artystyczne, kółko turystyczno – krajoznawcze, kółko sportowe, kółko dziennikarskie – razem 665 godzin dydaktycznych nakierowanych na wszechstronny rozwój ucznia – dla uczniów mających problemy z nauką, ale także dla dzieci zdolnych, pasjonatów określonej dziedziny wiedzy czy życia.

            W czasie trwania projektu dzieci uczestniczyły w 22 wycieczkach kulturalno – turystyczno – krajoznawczych, 11 wyjazdach sportowo – rekreacyjnych, 4 rajdach rowerowych, 4 rajdach pieszych. Odwiedziły wiele ciekawych i niezwykłych miejsc, doświadczyły różnych sposobów aktywnego wypoczynku, poznały interesujących ludzi i wykonywane przez nich zawody.   

 

NAZWA: RZECZPOSPOLITA INTERNETOWA

KOSZT: 25 850 zł

ILOŚĆ UCZNIÓW: 40/45 uczniów klas IV - VI

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • 5 zestawów komputerowych;

 • laptop;

 • cyfrowy aparat fotograficzny;

 • zestaw materiałów biurowych do zajęć;

 • publikacje: kalendarz „Zabytki sakralne parafii Bąkowice” oraz folder „Gmina Świerczów”

EFEKT EDUKACYJNY:

W ramach projektu, dla uczniów klas IV – VI, prowadzone były zajęcia kółka fotograficznego oraz kółka informatycznego. Podczas tych zajęć uczniowie poznali różnice i podobieństwa budowy aparatu analogowego i cyfrowego, poznawali podstawowe techniki wykonywania zdjęć i programy do obróbki zdjęć, nauczyli się obsługiwać aparat analogowy i cyfrowy,
a robiąc zdjęcia dostrzegać i uchwycić piękno otaczającego świata. Wszystko to dawało efekty w postaci umiejętności pracy w grupie, prezentacji swoich osiągnięć, samooceny
i obiektywnej oceny pracy innych, planowania i wykorzystywania wolnego czasu.

 

NAZWA: RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

KOSZT: projekt społeczny

ILOŚĆ UCZNIÓW: 85/86 uczniów

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • 1 fantom Little Anne;

 • 4 fantomy Mini Anne;

 • podręcznik i atrapa telefonu dla każdego ucznia;

 • wyposażenie dla 2 nauczycieli do prowadzenia zajęć.

EFEKT EDUKACYJNY:

Dla każdej klasy przeprowadzone zostały warsztaty składające się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Zajęcia wzorowane są na szkołach norweskich (chodzi tu o zabawową formę przyswajania i przekazywania wiedzy, przy wykorzystaniu profesjonalnych pomocy). Uczniowie nauczycieli się jak zachować się w miejscu wypadku, jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej oraz jak powiadamiać specjalistyczne służby.

 

NAZWA: PARAFIADA

KOSZT: projekt społeczny

ILOŚĆ UCZNIÓW: 85/86 uczniów

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • publikacje: album „O Ziemi naszej Wam opowiemy: Historia i osobliwości Gminy Świerczów”, płyta z prezentacją „Osobliwości województwa opolskiego – Nie ma nic piękniejszego na świecie”.

EFEKT EDUKACYJNY:

Udział w programie „Moja Mała Ojczyzna”, w ramach którego prowadzone były zajęcia kółka regionalnego, umożliwił uczniom dogłębne poznanie swojej wsi, parafii i gminy: historii, zabytków przyrodniczych i architektonicznych, ciekawostek o ludziach i wydarzeniach. Nauczył współpracy w grupie i korzystania z różnych źródeł informacji.

 

NAZWA: SZKOŁA BEZ PRZEMOCY

KOSZT: projekt społeczny

ILOŚĆ UCZNIÓW: 85/86 uczniów

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć.

EFEKT EDUKACYJNY:

Organizowane warsztaty, dostosowane do różnych grup wiekowych, pozwoliły na zniwelowanie problemów dotyczących przemocy i agresji w szkole.

 

NAZWA: E-TWINNING

KOSZT: projekt społeczny

ILOŚĆ UCZNIÓW: 45/45 uczniów klas IV - VI

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • nawiązanie współpracy ze szkolą we Włoszech.

EFEKT EDUKACYJNY:

Uczniowie rozwinęli swoje umiejętności posługiwanie się językiem niemieckim poprzez aktywny udział i korespondencje ze swoimi rówieśnikami w zaprzyjaźnionej szkole.

 

NAZWA: ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

KOSZT: projekt społeczny

ILOŚĆ UCZNIÓW: 85/86 uczniów

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • 20 kompletów strojów piłkarskich;

 • 3 piłki;

 • materiały edukacyjne dla uczniów.

EFEKT EDUKACYJNY:

Organizowanie zajęć alternatywnych umożliwiło uzmysłowienie uczniom wpływu i zagrożeń używek. W ramach programu prowadzono następujące zadania: konkursy plakatowe o tematyce antyalkoholowej, prelekcje nt. działań środków uzależniających, wjazdy na krytą pływalnię w Brzegu, międzyszkolne turnieje mini piłki nożnej, rajdy rowerowe. 

 

NAZWA: BEZPIECZNE DROGI

KOSZT: projekt społeczny

ILOŚĆ UCZNIÓW: 45/45 uczniów klas IV - VI

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • apteczki;

 • kamizelki odblaskowe;

 • plecaki;

 • materiały edukacyjne dla uczniów.

EFEKT EDUKACYJNY:

Podjęliśmy inicjatywę - „Bezpieczny pieszy, bezpieczny rowerzysta” – akcję społeczną na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ramach której przeprowadziliśmy warsztaty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo udział w projekcie umożliwił nam pozyskanie pomocy dydaktycznych i sprzętu: Ponadto w wyniku przeprowadzonych zajęć uczniowie z powodzeniem zdali egzamin na kartę rowerową oraz zajęliśmy 3 miejsce w turnieju powiatowym, a nasz uczeń najlepiej przejechał tor przeszkód.

 

NAZWA: CZYSTY LAS

KOSZT: projekt społeczny

ILOŚĆ UCZNIÓW: 45/45 uczniów klas IV - VI

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

Zacieśnienie współpracy z Leśnictwem Gola, Nadleśnictwem Namysłów i Nadleśnictwem Kup. Pozyskanie materiałów edukacyjnych dla uczniów.

EFEKT EDUKACYJNY:

Uczniowie poznali zasoby przyrody i właściwe zachowania się w lesie. Zadania, które zrealizowaliśmy w ramach projektu to: akcja sadzenia lasu, wyszukiwanie dzikich wysypisk śmieci, konkurs plastyczny, konkurs recytatorski.

 

NAZWA: SESJE Z PLUSEM

KOSZT: projekt społeczny

ILOŚĆ UCZNIÓW: 45/45 uczniów klas IV - VI

KORZYŚCI DLA SZKOŁY:

 • monitorowanie efektywności programów nauczania i porównywanie wyników naszych uczniów z wynikami ogólnopolskimi;

 • materiały edukacyjne dla uczniów;

 • materiały dydaktyczne dla nauczycieli.

EFEKT EDUKACYJNY:

Przy pomocy platformy internetowej uczniowie rozwiązują w danym czasie testy kompetencji. Podejmowane zadania to: udział w ogólnopolskich testach sprawdzających kompetencje uczniów klas IV – VI z języka polskiego i matematyki, udział w 6 sesjach w ciągu roku szkolnego, analiza stopnia realizacji podstawy programowej z w/w przedmiotów na podstawie zestawienia wyników uczniów szkół podstawowych.

 

PODSUMOWANIE LAT 2007 – 2008

Większość projektów i programów prowadzonych była przez nauczycieli jako wolontariat.  W ciągu 15 miesięcy zrealizowaliśmy 4 projekty dla nauczycieli i 11 projektów dla uczniów. W latach 2007 – 2008 nasza placówka dzięki udziałowi w różnego rodzaju projektach zyskała 129 650,00 PLN na:

         zajęcia dydaktyczne dla uczniów – 33 913,19 PLN;

         wycieczki dla uczniów – 31 263,96 PLN;

         pomoce dydaktyczne – 6 957,60 PLN;

         sprzęt techno – dydaktyczny – 11 012 PLN;

         kursy doskonalące dla nauczycieli – 32 800 PLN;

         materiały biurowe – 3 198,25 PLN;

         druk opracowanych publikacji – 10 505 PLN. 

           

wstecz